Skip to content →

Za avtorje

Oddaja člankov

Uredništvo vsako študijsko leto objavi poziv za objavo člankov, v katerem so natančno opredeljeni roki in postopki oddaje za članke, ki jih avtorji želijo objaviti v tekočem študijskem letu (do konca septembra). Članke lahko za objavo oddate tudi kadarkoli izven razpisnega roka, vendar uredništvo v tem primeru ne sledi opredeljeni časovnici.

Prispevke naj avtorji oddajo na e-naslov uredništva.

Poleg končanih prispevkov lahko avtorji uredništvu v pregled pred objavo pošljejo tudi predloge člankov (predlagan naslov, opredelitev področja raziskovanja, povzetek) ali se z uredniki posvetujejo o zasnovi raziskav. Žal pa uredništvo ne more podajati komentarjev ali predlogov k osnutkom člankov ali v naprej presojati o primernosti (osnutka) članka za objavo.

Avtorjem priporočamo, da pred oddajo (oziroma že pred pripravo) prispevka natančno preberejo navodila na tej spletni strani in se posvetujejo s 6. izdajo APA priročnika (oziroma ustreznimi povzetki na spletu). Vsi prejeti prispevki, ki ne bodo ustrezali tehničnim in oblikovnim zahtevam, bodo zavrnjeni po prvem pregledu glavnega urednika.

Opredelitev prispevkov

V Eksperimentatorju so objavljeni prispevki, napisani v slovenskem ali angleškem jeziku. Znanstveni in strokovni prispevki morajo biti napisani v jedrnatem, razumljivem, jasnem in logičnem ter jezikovno ustreznem slogu. Avtorji sami poskrbijo za jezikovno ustreznost prispevkov.

Empirični članek avtor napiše kot poročilo o raziskavi. Vsebovati mora vse značilne dele, ki odslikujejo korake raziskovalnega procesa: uvod, metoda (s podpoglavji udeleženci, pripomočki ter postopek), rezultati, razprava in literatura. Za teoretski članek se predvideva, da v podrobnostih preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Empirični podatki so predstavljeni le, če so v neposredni zvezi s teorijo. Pred oddajo drugih vrst prispevkov priporočamo, da se posvetujete z uredništvom.

Struktura prispevkov

Poslani rokopisi naj bodo skladni s standardi in priporočili, opisanimi v priročniku za pisanje raziskovalnih poročil ameriškega združenja psihologov (t. i. APA standardi; APA Publication Manual, 6. izdaja). Pri tem bodite pozorni, da upoštevate tudi pravila slovenskega pravopisa in, kjer je to usrezno, ne sledite APA standardom:

pri izpisu vira dveh ali več avtorjev v Literaturi pišemo med priimkom zadnjega in kratico imena predzadnjega avtorja besedo “in” in ne znaka “&”;
pri navajanju v besedilu uporabljamo namesto “et al.” okrajšavo “idr.”;
pri navajanju decimalnih števil pri spremenljivkah, kjer se vrednosti lahko gibljejo med 0 in 1, v besedilu pišemo pred decimalno vejico tudi celo število 0 (npr. “Vrednost Spearmanovega koeficienta korelacije je znašala 0,42.”);
pri referiranju na dela ženskih avtoric v besedilu poleg priimka navajamo tudi začetnico imena (npr. “M. Zupančič poroča o …”).

Podrobnejša navodila za pripravo prispevkov so dostopna na spletni strani Psiholoških obzorij.

Vsak rokopis, ki bo prispel v objavo v revijo Eksperimentator in ne bo ustrezal tehničnim (oblikovnim) zahtevam, bo zavrnjen po prvem pregledu glavnega urednika.

Strinjanje z objavo in dogovor o avtorskih pravicah

Po sprejetju prispevka v objavo morajo avtorji oddati izpolnjen in podpisan obrazec, v katerem izrazijo strinjanje z objavo prispevka in s katerim sklenejo dogovor o delitvi avtorskih pravic z Društvom študentov psihologije Slovenije.

Izjava o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov

Prosimo, da pred oddajo prispevka na spletni strani Psiholoških obzorij natančno preberete izjavo o spoštovanju založniških in akademskih etičnih standardov.

Opomba

Z oddajo konče verzije prispevka avtorji potrjujejo, da ta v enaki ali podobni obliki še ni bil objavljen v domači ali tuji publikaciji in tudi v prihodnje ne bo brez soglasja izdajatelja Eksperimentatorja.

Avtorji prispevkov prevzemajo odgovornost za jezikovno ustreznost prispevkov.

Uredništvo in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja in trditve oziroma zaključke, ki so jih podali avtorji v posameznih prispevkih.