Skip to content →

Povezanost stališč do oseb s sindromom odvisnosti od alkohola z verjetjem v pravičnost sveta in upravičevanjem sistema

Kristina Rakinić, Vita Ornik, Nina Gartner

pdf Celoten članek (pdf)  |  flag Napisan v slovenščini  |  Objavljeno: 25. september 2018

 

Povzetek

Diskurzi v posameznih strokah imajo močan vpliv na strokovnjake in njihov način obravnave klientov. Najpogostejši modeli obravnave so medicinski, sociointegrativni in psihoterapevtski, poleg njih pa na obravnavo posredno vplivajo tudi stališča do različnih, predvsem marginaliziranih, skupin klientov. Pri tem je pomembno posameznikovo prepričanje v pravičnost sveta in upravičevanje sistema, torej ideja, da vsak dobi, kar si zasluži. V raziskavi smo se osredotočile na študente iz treh strokovnih področij, ki obravnavajo osebe s sindromom odvisnosti od alkohola (SOA): medicine, psihologije in socialne pedagogike. Ti so izpolnili vprašalnik, ki je vključeval Lestvico stališč do oseb s SOA, Lestvico prepričanja v pravičnost sveta in Lestvico upravičevanja sistema. Med skupinami študentov so se pokazale statistično značilne razlike. Študentje medicine so imeli najbolj negativna stališča do oseb s SOA, na Lestvicah pravičnosti in upravičevanja sistema pa so imeli najvišji rezultat študentje psihologije. Študentje socialne pedagogike so imeli najbolj pozitivna stališča do oseb s SOA in najnižja rezultata na Lestvici pravičnosti ter Lestvici upravičevanja sistema. Povprečni rezultat študentov psihologije na Lestvici stališč do oseb s SOA pa je med povprečnima rezultatoma preostalih skupin. Kljub opisanemu pa rezultati kažejo le na razlike v stališčih, ne pa tudi na njihovo povezanost z diskurzi.

Ključne besede

prepričanje v pravičnost sveta, upravičevanje sistema, stališča do oseb s SOA, modeli, diskurzi

Navedba članka

Rakinić, K., Ornik, V. in Gartner, N. (2018). Povezanost stališč do oseb s sindromom odvisnosti od alkohola z verjetjem v pravičnost sveta in upravičevanjem sistema. Eksperimentator, 2, 37–44.

O avtorjih

Kristina Rakinić, Vita Ornik in Nina Gartner  — dodiplomske študentke Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mentor — red. prof. ddr. Velko S. Rus, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Letnik: