Skip to content →

Vloga stereotipiziranja in induktivnega sklepanja pri oblikovanju ksenofobičnih prepričanj

Lev Kiar Avberšek, Teja Majaron, Blaž Skočaj Skok

pdf Celoten članek (pdf)  |  flag Napisan v slovenščini  |  Objavljeno: 27. september 2018

 

Povzetek

Do ksenofobičnih prepričanj med drugim prihaja zaradi logično neveljavnega sklepanja, tj. indukcije in stereotipiziranja, ki se ga ljudje pogosto poslužujemo (Rydgren, 2004). V raziskavi smo želeli ugotoviti,  kako pogosto in kdaj prihaja do omenjenih oblik logično neveljavnega sklepanja. Vprašalnik, ki smo ga uporabili, je vseboval naloge induktivnega sklepanja, stereotipiziranja z vrednostno negativno zaznamovanim opisom referenčne skupine, stereotipiziranja z vrednostno pozitivno zaznamovanim opisom referenčne skupine, ter stereotipiziranja z ambivalentnim opisom hipotetične osebe. Vsaka naloga je vsebovala dva primera; ksenofobično ne-zasičen primer je opisoval hipotetično osebo, ki je pripadala domači oz. slovenski referenčni skupini, zasičen primer pa je opisoval hipotetično osebo, ki je pripadala tuji, natančneje muslimanski imigrantski referenčni skupini. V raziskavi je sodelovalo 116 udeležencev, starih od 18 do 45 let. Udeleženci so bili bolj pripravljeni označiti sklep kot pravilen, če je ta vseboval vrednostno pozitivno zaznamovane informacije o referenčni skupini. Takšen učinek je bil še posebej močan, ko se je sklep nanašal na slovensko referenčno skupino. Sklepamo lahko, da je čustvena in motivacijska vrednost sklepov bolj pomembna, ko so udeleženci obravnavali slovensko referenčno skupino. Prav tako so udeleženci bolj natančni pri ocenjevanju domače referenčne skupine, razen ko gre za sklepe, ki domačo referenčno skupino opisujejo pozitivno. Pri nalogi stereotipiziranja z ambivalentnim opisom hipotetične osebe, so se udeleženci pri odgovarjanju raje kot na vrednostno negativno zaznamovane opise referenčne skupine, oprli na opis osebe. Težava tovrstnih raziskav je okoljska relevantnost merskih instrumentov, predvsem z vidika časovne omejenosti nalog sklepanja.

Ključne besede

ksenofobična prepričanja, stereotipiziranje, induktivno sklepanje, hevristike, a priori strukture

Navedba članka

Avberšek, L. K., Majaron, T. in Skočaj Skok, B. (2018). Vloga stereotipiziranja in induktivnega sklepanja pri oblikovanju ksenofobičnih prepričanj. Eksperimentator, 2, 45–55.

O avtorjih

Lev Kiar Avberšek, Teja Majaron, Blaž Skočaj Skok  — dodiplomski študenti Oddelka za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
Mentor — asist. Mark Floyd Bračič, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Letnik: